Infinito Review: Ví tốt, ổn định, chưa... | ICORating
name

Infinito

Android and iOS Multi-currency Wallet.
Back

Ví tốt, ổn định, chưa...

5 Pending
Ví tốt, ổn định, chưa gặp vấn đề gì, trữ stable coin trong này tiện, gửi lên sàn nhanh, cũng có 1 số sàn trong app mua luôn cũng được. Chỉ có mấy lần load hơi lâu lúc mới mở app.
vyvy140295
04 May 2020 by CryptoCompare
173

Read all

Other Wallets

Guarda

A custody-free multiplatform cryptocurrency wallet.

Ledger Nano X

A Bluetooth® enabled secure device that stores the user private keys

Jaxx

A digital asset wallet

All Wallet Arrow right