VOTES (VOTES)

Team
Name Position ICO Social
CTO Member of this ICO only
CVO Member of this ICO only
CEO Member of this ICO only
CMO Member of this ICO only
Advisors
Name Position ICO Social
Advisor Member of 2 ICOs
Advisor Member of this ICO only