JOYSO (JOY)

Team
Name Position ICO Social
COO Member of this ICO only
Legal Member of this ICO only
System Architect Member of this ICO only
DevOps Engineer Member of this ICO only
CTO Member of this ICO only
Advisors
Name Position ICO Social
Advisor Member of this ICO only
Member of this ICO only
Member of this ICO only
Member of this ICO only