eInc (ETI)

Team
Name Position ICO Social
CEO Member of this ICO only
CTO Member of this ICO only
CMO Member of this ICO only
Advisors
Name Position ICO Social
Advisor Member of this ICO only
Advisor Member of 15 ICOs
Advisor Member of 10 ICOs
Advisor Member of 14 ICOs
Advisor Member of 6 ICOs
Advisor Member of 7 ICOs
Advisor Member of 9 ICOs
Advisor Member of 12 ICOs